GDPR Slovakia

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t. j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľ: spoločnosť Altcam Slovakia s.r.o., so sídlom: Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava,
IČO: 36 688 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20602/R (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. 0949/541850 e- mail: zdugova@altcam.com

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného
e-mailu alebo zodpovednú osobu e-mailom na: zodpovednaosoba@altcam.com. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením (poštou alebo osobne) na adresu sídla prevádzkovateľa.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, pokiaľ v tomto dokumente ďalej nie je výslovne uvedené inak.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

-       na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

-       na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

-       na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

-       na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov v prípade, ak k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

 • na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako uchádzača o zamestnanie v tomto prípade zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

 • na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas, budeme na tento účel spracúvať Vaše osobné údaje ako uchádzača o zamestnanie, ktoré ste poskytli v životopise.

Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vás žiaľ nemôžeme viesť v našej evidencii uchádzačov a kontaktovať Vás v prípadoch keď hľadáme zamestnanca s Vašim vzdelaním, kvalifikáciou resp. podobným pracovným profilom. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

 • na účel vedenia agendy personalistiky, mzdovej agendy a daňovej agendy (vrátane odvodov a preddavkov na daň z príjmu)

V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov ako aj manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov a bývalých zamestnancov prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov sa v rámci tohto účelu uskutočňuje na právnom základe:

1.)   spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
(t.j. na plnenie pracovnej zmluvy resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru), alebo

2.)   spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 • na účel evidencie a vybavovania podnetov dotknutých osôb v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Na tento účel spracúvame osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie si našej zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, v tom prípade, ak bol prevádzkovateľovi podaný podnet v zmysle ustanovení tohto zákona.

 • na účel monitorovania priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom

V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretích strán. Oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa, predchádzanie vzniku škôd, ako aj ochrana života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa.

 • na účel evidencie návštev v priestoroch prevádzkovateľa v knihe návštev

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretích strán: ochrana majetku prevádzkovateľa, ako aj ochrana života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.

 • na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov nachádzajúcich sa v elektronickej forme v informačných systémoch prevádzkovateľa je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v informačných systémoch prevádzkovateľa.

 • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.

 • na účel riadneho označenia sporovej strany / dlžníka v návrhu na exekúciu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na tieto účely, robíme tak z dôvodu, že je našou zákonnou povinnosťou riadne označiť (identifikovať) osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (najmä Občiansky zákonník, Exekučný poriadok), ako aj riadne identifikovať osobu žalobcu či žalovaného v súdnom spore (najmä Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok).

 • na účel správy registratúry

Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností prevádzkovateľa, vrátane uchovávania registratúrnych záznamov v rámci jednotlivých druhov agend a vyradenia registratúrnych záznamov po uplynutí ich lehoty uloženia, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

 • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 • na účel vybavovania práv dotknutých osôb

Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

 • na účel vedenia agendy spoločnosti, zápis a oznámenie zmien do obchodného registra

Na tento účel spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje, ak tak určuje zákon. Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodný zákonník).

 • na účel manažmentu kvality riadiacich procesov a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom: záujem na zvýšení kvality a funkčnosti riadenia a informačnej bezpečnosti prevádzkovateľa.

 • na účel prístupu a disponovania s elektronickou schránkou

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona, ak ste osobou nami oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou prevádzkovateľa. Pri udelení oprávnenia na prístup a disponovanie Vaše osobné údaje poskytneme v rozsahu požadovanom zákonom správcovi modulu elektronických schránok, v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).  

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi t. j. na účel dodania výrobkov a/alebo našich služieb platenej podpory a servisu, na základe zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, vrátane evidencie zákazníkov.

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 • na účel výberu dodávateľa

V rámci tohto účelu budeme spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, ak ste záujemcom o spoluprácu s nami formou uzatvorenia obchodnoprávneho vzťahu medzi nami a Vami ako fyzickou osobou - podnikateľom (napr. na základe zmluvy o dielo). Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi t. j. na účel dodania výrobkov a/alebo služieb Vami ako dodávateľom a zaplatenia ceny/ odplaty za dodané výrobky a/alebo poskytnuté služby, vrátane evidencie dodávateľov.

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 • na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov

Na tento účel spracúvame osobné údaje uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Ide o osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov alebo dodávateľov ako aj osobné údaje osôb oprávnených konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) a údaje zamestnancov zmluvných partnerov.

Tento účel zahŕňa zákonnú požiadavku na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (fyzickej osoby – zákazníka alebo dodávateľa) kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

Zároveň máme oprávnený záujem spracúvať bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) ako aj kontaktné osobné údaje zamestnanca zmluvného partnera, ktoré sú uvedené v zmluvách, ktoré v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzatvárame (resp. v návrhoch týchto zmlúv). Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

 • na účel obchodnej komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je nevyhnutnosť komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi pri vykonávaní obchodných činností prevádzkovateľa.

 • na účely vybavenia reklamácií

V prípade, ak ste spotrebiteľ uplatňujúci reklamáciu našich produktov/ služieb, budeme spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (prevádzkovateľ je v zmysle tohto zákona povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie ako aj na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie a pod.).

V prípade, ak ide o reklamáciu uplatnenú dotknutou osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, budeme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a z ktorej Vám vyplýva právo na uplatnenie si zodpovednosti za vady. V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 • na účely colných deklarácií

Tento účel zahŕňa spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom v súvislosti s činnosťami spojenými s vybavením dokladov na cezhraničný prevoz tovaru a platením cla. Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia osobných údajov

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

-       advokát,

-       exekútor,

-       zodpovedná osoba v zmysle GDPR,

-       banka,

-       poskytovateľ poštových služieb,

-       externí poskytovatelia personálnych služieb,

-       externý poskytovateľ podpory a prevádzky webových stránok,

-       externý poskytovateľ služieb certifikačného auditu integrovaného manažérskeho systému, a to systému manažérstva kvality a systému manažérstva bezpečnosti informácií,

-       externý poskytovateľ účtovných a mzdových služieb,

-       externý poskytovateľ auditných služieb,

-       externý poskytovateľ služieb elektronického monitoringu motorových vozidiel,

-       externí poskytovatelia programátorských prác a systémových a implementačných prác,

-       poskytovatelia služieb inštalácie, integrácie, migrácie, konfigurácie, customizácie, custom development, reportingu a školenia softvérových produktov,

-       externý poskytovateľ telekomunikačných služieb,

-       externý poskytovateľ elektronických komunikačných služieb,

-       externý poskytovateľ SW riešenia a databázy v cloude.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje budeme následne uchovávať na účel správy registratúry v súvislosti s plnením našich registratúrnych povinností a to po dobu uloženia uvedenú v registratúrnom pláne[P1] . Registratúrny plán je dotknutej osobe na požiadanie prístupný u prevádzkovateľa, pričom aj priamo v tomto dokumente uvádzame niektoré lehoty uloženia.

Osobné údaje, spracúvané v rámci účelu vedenia účtovníctva, sú uchovávané po dobu 10 rokov.

Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, poskytnuté na účely výberového konania, budú uchovávané po dobu do ukončenia výberového konania.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, poskytnuté na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie, budú uchovávané po dobu 1 roka od udelenia súhlasu (resp. do odvolania súhlasu).

Osobné údaje záujemcov na účel výberu dodávateľa, budú uchovávané po dobu do ukončenia výberového konania, najviac však po dobu 1 roka.

Osobné údaje, spracúvané na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, budeme uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov. Rovnakú dobu uchovávame aj osobné údaje dotknutých osôb na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov.

Osobné údaje, spracúvané na účel vedenia agendy súvisiacej s vymáhaním a prebiehajúcimi spormi (resp. inými konaniami), uchovávame po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom, mimosúdnom alebo exekučnom konaní. V súlade s registratúrnym plánom je následne súvisiaca dokumentácia uchovávaná ešte po stanovenú dobu uloženia a to 10 rokov od ukončenia sporu, resp. iného konania.

Vaše osobné údaje, spracúvané na účely vybavenia práv dotknutých osôb, budeme uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti s týmto účelom začalo na podnet dotknutej osoby.

Osobné údaje, spracúvané na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti, sú uchovávané počas retenčných dôb stanovených osobitnými zákonmi a internou smernicou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje, spracúvané na účel monitorovania nášho areálu a prevádzkových priestorov, budeme uchovávať 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu a v odôvodnených prípadoch po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného konania dotknutej osoby a/alebo na preukázanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, vzniknutých v súvislosti s konaním dotknutej osoby, zachyteným na kamerovom zázname.

Osobné údaje, spracúvané na účel obchodnej komunikácie, sú uchovávané po dobu 10 rokov.

Osobné údaje, spracúvané na účel manažmentu kvality riadiacich procesov a informačnej bezpečnosti, sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, najviac však 10 rokov od vypracovania audítorskej správy.

Osobné údaje, uvedené v knihe návštev, uchovávame po dobu 1 roka.

Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente (informácii) určenom pre zamestnancov.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

 [P1]Prosím o kontrolu, či lehoty uvedené v registratúrnom pláne nie sú v rozpore s lehotami uvedenými v tomto dokumente; v prípade potreby je potrebné lehoty zosúladiť